ข้าวโพดลูกค้า       แช่ข้าวเปลือก       มะระ       นาข้าว 25 ไร่      
มะระ
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล
มะระขนาดใหญ่ จากการใช้อีเขียวเช่นเดิม