มันสำปะหลังในดินทราย       เผือก       สตอเบอรี่       หน่อไม้ฝรั่ง      
มะม่วง
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล

ซุปเปอร์กรีน
ผลผลิตที่ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลของแต่ละบุคคล